โครงการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

 1. การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
 2. การปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง
  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง 
 3. การปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า
 4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า
 5. การศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ 
 6. การสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร
 7. การปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน
 8. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวมด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) 
 9. การศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) 
 10. การพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง