ข่าวสารกิจกรรม

สวพ. ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเพื่อควบคุมป้องกันโรค Covid-19

วันที่ 24 มี.ค. 63 เจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทุกส่วนราชการ ร่วมกันเช็ด ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน ประตู ตู้ เครื่องถ่ายเอกสารภายในสำนักงาน ตามภารกิจควบคุมและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ