ข่าวสารกิจกรรม

สวพ.ร่วมจัดตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

20 มี.ค. 63 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง ร่วมกันตั้ง จุดคัดกรองผู้เข้า-ออก บริเวณประตูทางเข้า – ออกของสำนักการการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักการจราจรและขนส่ง ตามภารกิจการควบคุมและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร