ข่าวสารกิจกรรม

สวพ.จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ ในแนวคิด “สะพาน” เชื่อมโยงการพัฒนามหานครแห่ง “ใหม่”

นายถิ่น หงษ์ทอง รองอำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม.เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ในแนวคิด “สะพาน” เชื่อมโยงการพัฒนามหานครแห่ง “ใหม่”โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตดอนเมือง บางเขน สายไหม และหลักสี่ เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่และพื้นที่ต่อเนื่องมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องชนกนันท์ ชั้น ๒ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร