ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : สำเนาพร้อมแผนที่ ที่ถูกต้องตามกฏหมายสามารถขอได้ที่กองควบคุมทางผังเมือง โทร.02-3541285-7

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย จำนวน ๕๙ ฉบับ โดยจำแนกตาม
วัตถุประสงค์หลัก ของการควบคุม ดังต่อไปนี้

    ๑. เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานและบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
    ๒. เพื่อรักษาความปลอดภัยของสถาบันระดับสูงและบริเวณที่สมควร รักษาเป็นพิเศษเฉพาะแห่ง
    ๓. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของบริเวณที่อยู่อาศัย
    ๔. เพื่อกำหนดพื้นที่รับน้ำตามโครงการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
    ๕. เพื่อสงวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ใกล้เมือง
    ๖. เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจราจรและเพื่อให้เกิดความเป็น ระเบียบเรียบร้อยริมถนนสายหลักที่สำคัญ