ประวัติความเป็นมา

 พ.ศ. 2521ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2531-2533) มติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2532 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2532 กำหนดให้กองผังเมืองปรับปรุงโครงสร้างใหม่เป็น 6 ฝ่าย กับ 1 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายแผนงานประเมินผล ฝ่ายวิจัย ฝ่ายสำรวจและแผนที่ ฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง ฝ่ายวางผังอนุรักษ์และปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และฝ่ายควบคุมทางผังเมือง ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกองผังเมืองตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2534-2536) มติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2535 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2535 กำหนดให้กองผังเมือง ประกอบด้วย งานธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสำรวจและแผนที่ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง ฝ่ายวางผังอนุรักษ์และปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และฝ่ายบริหารทางผังเมือง
ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

พ.ศ. 2537 ได้มีการปรับปรุงโดยยกฐานะกองผังเมืองขึ้นเป็นหน่วยงานระดับสำนัก คือสำนักผังเมือง ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2537 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 ประกอบกับมติ ก.ก. ครั้งที่ 12/2537 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2537 กำหนดให้มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 219 อัตรา ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกอง 7 กอง คือ สำนักงานเลขานุการ กองวิชาการและแผนงาน กองสารสนเทศที่ดิน กองวางผังพัฒนาเมือง กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และกองควบคุมทางผังเมือง

พ.ศ. 2540 กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน โดนตัดโอนส่วนราชการและอัตรากำลังกองสารสนเทศที่ดิน จากสำนักผังเมืองไปสังกัดสำนักนโยบายและแผน กรุงเทพฯ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2540 ส่วนราชการของสำนักผังเมืองจึงเหลือเพียง 6 กอง อัตรากำลัง 196 อัตรา

พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานครได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักผังเมืองเป็นสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 106) อัตรากำลัง 225 อัตรา โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 1. สำนักงานเลขานุการ 2. สำนักงานวางผังเมือง 3. สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง 4. สำนักงานภูมิสารสนเทศ 5. กองควบคุมผังเมือง 6. กองนโยบายและแผนงาน