อำนาจหน้าที่

  1. กำหนดนโยบายด้านการพัฒนากายภาพของเมือง เพื่อการพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจัดทำแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาเมืองด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านประชากร ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
  2. ควบคุม กำกับดูแล ประสาน ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครดำเนินการตามแผนงาน โครงการ ด้านการพัฒนากายภาพของเมือง เพื่อการพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
  3. ดำเนินการวางและจัดทำผังเมือง วางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ การวางผังเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง โดยการศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผล ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และพัฒนามาตรฐาน มาตรการกลไกด้านการผังเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
  4. ควบคุม ส่งเสริม และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  5. กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง
  6. ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  7. ดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดทำแผนที่ และกำหนดแนวเขตโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร เพื่อการบริหาร ควบคุม กำกับ การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  8. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลของกรุงเทพมหานครด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านประชากร ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารและบูรณาการข้อมูลเมืองด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีส่วนราชการ ุ6 ส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้
(1.1) ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของส านัก
(1.2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการ
(1.3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส านัก ยกเว้นการจัดฝึกอบรม
(1.4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี บริหารงบประมาณ ทะเบียนทรัพย์สินและการพัสดุ
(1.5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการประชุม งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
(1.6) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของส านัก และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา การดำเนินคดี งานพิจารณาอุทธรณ์ ให้ค าปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ หรือการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
(1.7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่และยานพาหนะของส ำนัก
(1.8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(2) กองนโยบายและแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(2.1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2.2) ประสานงาน ติดตามแผนงาน โครงการ ด้านการพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
(2.3) ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการตามตัวชี้วัด แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2.4) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
(2.5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการวางและจัดท าผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ผังเมืองเฉพาะ วางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังพัฒนาเขต การวางผังเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง และอื่น ๆ
(2.6) ให้บริการและเผยแพร่งานวิชาการด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง และ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
(2.7) จัดการสัมมนา อบรม ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ งานด้านผังเมืองแก่บุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน
(2.8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(3) ส านักงานภูมิสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(3.1) เป็นศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมืองด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านประชากร ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารและบูรณาการข้อมูลเมืองด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
(3.2) พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการผังเมืองและพัฒนาเมือง
(3.3) จัดระบบการส ารวจ การจัดเก็บข้อมูลกายภาพ ตลอดจนประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
(3.4) ดำเนินการส ารวจ รังวัดภาคพื้นและการส ารวจรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดท าและผลิตแผนที่มาตราส่วนต่าง ๆ ในระบบภูมิสารสนเทศ
(3.5) ดำเนินการส ารวจ รังวัด กำหนดแนวเขตโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครเพื่อการบริหาร ควบคุม กำกับ การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
(3.6) ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแก่บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
(3.7) พัฒนา ออกแบบ วางแผน ควบคุมและดูแลการเผยแพร่สารสนเทศทางระบบอินเทอร์เน็ต
(3.8) จัดวางระบบงานข้อมูลและระบบงานสถิติ เพื่อการบริหารข้อมูลเมืองและสนับสนุนการให้บริการข้อมูลส าหรับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
(3.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(4) ส านักงานวางผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(4.1) วางแผนการพัฒนากายภาพของเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองและกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
(4.2) ควบคุม กำกับดูแล ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครดำเนินการตามแผนงาน โครงการ ด้านการพัฒนากายภาพของเมือง เพื่อการพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
(4.3) ดำเนินการวางและจัดท าผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาเมือง การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
(4.4) การจัดท าแผนและผังพัฒนาเขตและกลุ่มเขต วางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ออกแบบวางผังและปฏิบัติให้เป็นไปตามผังพัฒนาพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของเมืองด้วยวิธีการทางผังเมือง
(4.5) คิดค้นและพัฒนามาตรฐาน และมาตรการกลไกทางผังเมืองในการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(4.6) ติดตาม ประเมินผลกระทบและสถานการณ์จากการใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
(4.7) ดำเนินการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในกระบวนการด้านผังเมือง
(4.8) สร้างเครือข่ายประชาคมหรือเครือข่ายการพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานระดับต่าง ๆ เพื่อความร่วมมือในงานด้านผังเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(4.9) การพิจารณาสิ่งล่วงล้ าล าน้ า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม
(4.10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(5) ส านักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(5.1) วางแผน ออกแบบ และวางผัง เพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และการพัฒนาเมืองรวมทั้งกำกับ ดูแล และบริหารจัดการ โดยส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม
(5.2) การดำเนินการพัฒนาย่าน และหรือบริเวณพื้นที่เฉพาะแห่งของเมืองที่มีคุณค่าหรือมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณคดี และสถาปัตยกรรม รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรม ทั้งเขตเพลิงไหม้หรือพื้นที่ที่ประสบอุบัติภัยอื่น ๆ เพื่อประสานและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนหรือผัง เพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง
(5.3) ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่าง ๆ เพื่อควบคุม กำกับ การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5.4) การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมบูรณะโบราณสถานและอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งการรวบรวมภาพถ่ายกรุงเทพมหานครทั้งในอดีตและปัจจุบัน
(5.5) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ กำหนดคุณภาพ และมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง
(5.6) ให้คำปรึกษา สนับสนุน และส ารวจออกแบบ เพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูและการพัฒนาเมือง
(5.7) กำหนดมาตรฐานทางผังเมืองและอาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูและการพัฒนาเมือง
(5.8) กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมืองเพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง
(5.9) วางแผนและบริหารการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนหรือผังการพัฒนา เพื่อการอนุรักษ์ปรับปรุง ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง
(5.10) บริหารจัดการศูนย์นิทรรศการเมือง บริหารกองทุนฟื้นฟูเมืองกรุงเทพมหานคร
(5.11) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง
(5.12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(6) กองควบคุมผังเมือง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(6.1) การศึกษา พัฒนา กำหนดกรอบแนวทางการจัดท ามาตรการ ข้อกฎหมาย และวิธีการทางผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมืองโดยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
(6.2) ดำเนินการพัฒนากฎหมายผังเมือง จัดท าและยกร่างข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบกฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
(6.3) ควบคุม ส่งเสริม และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(6.4) วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
(6.5) การติดตาม ประเมินผล ดำเนินการใช้บังคับและประสานการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อกฎหมายผังเมือง
(6.6) การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครด้วยฐานข้อมูลสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง
(6.7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย