กองควบคุมผังเมือง

อำนาจหน้าที่

  • การศึกษา พัฒนา กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำมาตรการ ข้อกฎหมาย และวิธีการทางผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมืองโดยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ดำเนินการพัฒนากฎหมายผังเมือง จัดทำและยกร่างข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบกฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
  • ควบคุม ส่งเสริม และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  • วางแผนกำหนดแนวทางการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
  • การติดตาม ประเมินผล ดำเนินการใช้บังคับและประสานการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง รวมทั้งวิเคราะห์ความเหมาะสมของข้อกฎหมายผังเมือง
  • การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครด้วยฐานข้อมูลสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย