สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง

อำนาจหน้าที่

 • วางแผน ออกแบบ และวางผัง เพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และการพัฒนาเมืองรวมทั้งกำกับ ดูแล และบริหารจัดการ โดยส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ประชาชน
 • และภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม
 • การดำเนินการพัฒนาย่าน และหรือบริเวณพื้นที่เฉพาะแห่งของเมืองที่มีคุณค่าหรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณคดี และสถาปัตยกรรม รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรม ทั้งเขตเพลิงไหม้หรือพื้นที่ที่ประสบอุบัติภัยอื่น ๆ เพื่อประสานและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนหรือผัง เพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง
 • ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการพัฒนาเมืองรูปแบบต่าง ๆ เพื่อควบคุม กำกับ การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
 • กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมบูรณะโบราณสถานและอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งการรวบรวมภาพถ่ายกรุงเทพมหานครทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ กำหนดคุณภาพ และมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง
 • ให้คำปรึกษา สนับสนุน และสำรวจออกแบบ เพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูและการพัฒนาเมือง
 • กำหนดมาตรฐานทางผังเมืองและอาคารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูและการพัฒนาเมือง
 • กำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมืองเพื่อการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง
 • วางแผนและบริหารการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนหรือผังการพัฒนา เพื่อการอนุรักษ์ปรับปรุง ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง
 • บริหารจัดการศูนย์นิทรรศการเมือง บริหารกองทุนฟื้นฟูเมืองกรุงเทพมหานคร
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย