สำนักงานวางผังเมือง

อำนาจหน้าที่

  • วางแผนการพัฒนากายภาพของเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองและกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
  • ควบคุม กำกับดูแล ให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครด าเนินการตามแผนงาน โครงการ ด้านการพัฒนากายภาพของเมือง เพื่อการพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
  • ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนาเมือง การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
  • การจัดทำแผนและผังพัฒนาเขตและกลุ่มเขต วางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ออกแบบวางผังและปฏิบัติให้เป็นไปตามผังพัฒนาพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของเมืองด้วยวิธีการทางผังเมือง
  • คิดค้นและพัฒนามาตรฐาน และมาตรการกลไกทางผังเมืองในการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
  • ติดตาม ประเมินผลกระทบและสถานการณ์จากการใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
  • ดำเนินการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในกระบวนการด้านผังเมือง
  • สร้างเครือข่ายประชาคมหรือเครือข่ายการพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานระดับต่าง ๆ เพื่อความร่วมมือในงานด้านผังเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • การพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย