สำนักงานภูมิสารสนเทศ

อำนาจหน้าที่

  • เป็นศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมืองด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านประชากร ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารและบูรณาการข้อมูลเมืองด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  • พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการผังเมืองและพัฒนาเมือง
  • จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บข้อมูลกายภาพ ตลอดจนประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
  • ดำเนินการสำรวจ รังวัดภาคพื้นและการสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทำและผลิตแผนที่มาตราส่วนต่าง ๆ ในระบบภูมิสารสนเทศ
  • ดำเนินการสำรวจ รังวัด กำหนดแนวเขตโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครเพื่อการบริหาร ควบคุม กำกับ การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
  • ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแก่บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
  • พัฒนา ออกแบบ วางแผน ควบคุมและดูแลการเผยแพร่สารสนเทศทางระบบอินเทอร์เน็ต
  • จัดวางระบบงานข้อมูลและระบบงานสถิติ เพื่อการบริหารข้อมูลเมืองและสนับสนุนการให้บริการข้อมูลส าหรับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย