กองนโยบายและแผนงาน

อำนาจหน้าที่

  • จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับ นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงาน ติดตามแผนงาน โครงการ ด้านการพัฒนาเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
  • ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการตามตัวชี้วัด แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร ผังเมืองเฉพาะ วางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังพัฒนาเขต การวางผังเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาเมือง และอื่น ๆ
  • ให้บริการและเผยแพร่งานวิชาการด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง และ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • จัดการสัมมนา อบรม ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ งานด้านผังเมืองแก่บุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย