สำนักงานเลขานุการ

มีหน้าที่รับความผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนัก งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานบริหารงานบุคคลงานการคลัง งานการประชุม งานนิติกรรมและสัญญา การจัดทำข้อกำหนดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพา ข้อบัญญัติ ประกาศกระทรวงมหาดไทยงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนัก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ

กลุ่มงานช่วยนักบริหาร

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการของผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก การติดต่อนัดหมายการประชุม การประสานงาน และอำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานนิติการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญา การให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องการดำเนินคดี การจัดทำข้อกำหนดผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะ ข้อบัญญัติ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ การขึ้นทะเบียนโบราณสถานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ การเร่งรัดติดตามเรื่อง การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งการโอน การย้าย การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ การประชุม อ.ก.ก. สำนักการศึกษาต่อ การดูงาน การฝึกอบรม การขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนการขอประเมินบุคคล การดำเนินการทางวินัยการทะเบียนประวัติ การขอรับบำเหน็จบำนาญและเกษียณอายุ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศเกียรติคุณ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายการคลัง

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณ การบัญชี และการพัสดุของสำนัก การตรวจสอบฎีกาและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ-จัดจ้าง การทะเบียนทรัพย์สิน การจำหน่ายทรัพย์สินของสำนักและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง