ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 8 เม.ย. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองควบคุมผังเมือง) (เผยแพร่ 1 เม.ย. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 31 มี.ค. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (สะพานเฉลิมหล้า56) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 30 มี.ค. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานวางผังเมือง) (เผยแพร่ 18 มี.ค. 63 )
 • ข้างบน ทำเพิ่ม 10/04/63
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภคประจำเดือน มีนาคม 2563 ยี่ห้อ เทลสตาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานวางผังเมือง) (เผยแพร่ 10 มี.ค. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (สะพานเฉลิมหล้า56) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 9 มี.ค. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองควบคุมผังเมือง) (เผยแพร่ 5 มี.ค. 63 )
 • ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (สะพานเฉลิมหล้า56) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 2 มี.ค. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 3) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 31 ม.ค. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ขายทอดตลาดพัสดุ (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 29 ม.ค. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 2) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง)(เผยแพร่ 6 ม.ค. 63 )
 • ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 2) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 24 ธ.ค. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 24 ธ.ค. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 3) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 23 ธ.ค. 62 )
 • ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 2) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 18 ธ.ค. 62 )
 • ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 3) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 17 ธ.ค. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 2) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 11 ธ.ค. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 29 พ.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 28 พ.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 13 พ.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวม ด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) โดยวิธีคัดเลือก (สำนักงานวางผังเมือง) (เผยแพร่ 12 พ.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมโบราณสถาณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (สะพานพิทยเสถียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 6 พ.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 6 พ.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 22 ต.ค. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานเลขานุการ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง)(เผยแพร่ 18 ก.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานภูมิสารสนเทศ)(เผยแพร่ 9 ก.ย. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่นๆด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานภูมิสารสนเทศ)(เผยแพร่ 4 ก.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างบำรุงซ่อมแซมระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (สำนักงานภูมิสารสนเทศ)(เผยแพร่ 5 ก.ย. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาค่าพิกัดดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานภูมิสารสนเทศ)(เผยแพร่ 4 ก.ย. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานภูมิสารสนเทศ)(เผยแพร่ 30 ส.ค. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง)(เผยแพร่ 31 ก.ค. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)(เผยแพร่ 10 เม.ย 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภคประจำเดือน มีนาคม 2563 ยี่ห้อ เทลสตาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานวางผังเมือง)(เผยแพร่ 10 มี.ค. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (สะพานเฉลิมหล้า56) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง)(เผยแพร่ 9 มี.ค. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภคเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองควบคุมผังเมือง)(เผยแพร่ 5 มี.ค. 63 )
 • ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (สะพานเฉลิมหล้า56) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง)(เผยแพร่ 2 มี.ค. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 3) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 31 ม.ค. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ขายทอดตลาดพัสดุ (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 29 ม.ค. 63 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 2) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง)(เผยแพร่ 6 ม.ค. 63 )
 • ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 2) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 24 ธ.ค. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 24 ธ.ค. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 3) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 23 ธ.ค. 62 )
 • ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 2) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 18 ธ.ค. 62 )
 • ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 3) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 17 ธ.ค. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 2) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 11 ธ.ค. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 29 พ.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 28 พ.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 13 พ.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามผังเมืองรวม ด้วยมาตรการกลไกที่เหมาะสม กรณีมาตรการการควบคุมเขตพื้นที่ซ้อนทับ (Overlay Zoning) โดยวิธีคัดเลือก (สำนักงานวางผังเมือง) (เผยแพร่ 12 พ.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมโบราณสถาณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (สะพานพิทยเสถียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 6 พ.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 6 พ.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุุงรักษาอนุสาวรีย์และโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงราคา (สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง) (เผยแพร่ 22 ต.ค. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานเลขานุการ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง)(เผยแพร่ 18 ก.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานภูมิสารสนเทศ)(เผยแพร่ 9 ก.ย. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Geomedia และอุปกรณ์อื่นๆด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานภูมิสารสนเทศ)(เผยแพร่ 4 ก.ย. 62 )
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างบำรุงซ่อมแซมระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (สำนักงานภูมิสารสนเทศ)(เผยแพร่ 5 ก.ย. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาค่าพิกัดดาวเทียม (GNSS) ชนิดหลายความถี่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานภูมิสารสนเทศ)(เผยแพร่ 4 ก.ย. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานภูมิสารสนเทศ)(เผยแพร่ 30 ส.ค. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง)(เผยแพร่ 31 ก.ค. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)(เผยแพร่ 10 เม.ย 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)(เผยแพร่ 22 มี.ค. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างทำความสะอาดโบราณสถานในเขต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอทรอนิกส์ (e-bidding)(เผยแพร่ 19 มี.ค. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีสำนักผังเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เผยแพร่ 16 ม.ค. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง การปรับปรุงภูมิทัสน์ ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระ ยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ นิกส์ (e-Bidding)(เผยแพร่ 8 มี.ค. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเมหาซ่อมแซมและทาสี โบราณสถานตามเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เผยแพร่ 8 มี.ค. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและทาสี โบราณสถานตามเส้นทางการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อุทกทาน (แม่ธรณีบีบมวยผม) อนุสาวรีย์สหชาติ (อนุสาวรีย์หมู) กำแพงเมืองหน้าวัดบวรนิเวศ สะพานผ่านฟ้าลีลา สะพานเจริญศรี 34 สะพานหก สะพานช้างโรงสี สะพานปีกุน สะพานมอญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เผยแพร่ 8 มี.ค. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เผยแพร่ 27 ก.พ. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจ้างทำความสะอาดโบราณสถานใน เขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เผยแพร่ 26 ก.พ. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เผยแพร่ 26 ก.พ. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษา แนวทางการพัฒนา ศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ โดยวิธีคัดเลือก(เผยแพร่ 15 ก.พ. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าด้วยวิธีประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เผยแพร่ 30 ม.ค. 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรโครงสร้างสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ สะพานพระปกเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เผยแพร่ 22 ม.ค 62)
 • ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลาง สะพานพระปกเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เผยแพร่ 16 ม.ค 62)