คณะผู้บริหาร

นายสมชาย เดชากรณ์
ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
Email Address :
โทรศัพท์ : 0-2354-1250
โทรสาร   : 0-2354-1251
นายแสนยากร อุ่นมีศรี
รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
Email Address :
โทรศัพท์ : 0-2354-1252
โทรสาร   : 0-2354-1259
นายถิ่น หงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
Email Address :
โทรศัพท์ : 0-2354-1254
โทรสาร   : 0-2354-1256
นางชูขวัญ  นิลศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานวางผังเมืองง
Email Address :
โทรศัพท์ : 0-2354-1273
โทรสาร   : 0-2354-1274
– ว่าง –
เลขานุการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
Email Address :
โทรศัพท์ : 0-2354-1255
โทรสาร   : 0-2354-1256
นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
Email Address :
โทรศัพท์ : 0-2354-1278
โทรสาร   : 0-2354-1279
นายมานะ วิมุตติไชย
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน
Email Address :
โทรศัพท์ : 0-2354-1261
โทรสาร   : 0-2354-1262
 – ว่าง –
ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง
Email Address
โทรศัพท์ : 0-2354-1284
โทรสาร   : 0-2354-1285
นายสุดใจ ยี่สุ่นแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ
Email Address :
โทรศัพท์ : 0-2354-1267
โทรสาร   : 0-2354-1268