Prjob2

ประกาศสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

news630320

ข่าวสารกิจกรรม

สวพ.ร่วมจัดตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

20 มี.ค. 63 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง ร่วมกันตั้ง จุดคัดกรองผู้เข้า-ออก บริเวณประตูทางเข้า – ออกของสำนักการการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักการจราจรและขนส่ง ตามภารกิจการควบคุมและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร

news630324

ข่าวสารกิจกรรม

สวพ. ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานเพื่อควบคุมป้องกันโรค Covid-19

วันที่ 24 มี.ค. 63 เจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทุกส่วนราชการ ร่วมกันเช็ด ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน ประตู ตู้ เครื่องถ่ายเอกสารภายในสำนักงาน ตามภารกิจควบคุมและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ

news63032601

ข่าวสารกิจกรรม

สวพ.จัดมาตรการรับหนังสือและพัสดุภายนอกสำนักงาน

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จัดมาตรการรับหนังสือและพัสดุภายนอกสำนักงาน รวมถึงให้ ผู้ติดต่อราชการนั่งรอด้านล่างสำนักงานและให้เจ้าหน้าที่ลงมาพบ ตามภารกิจควบคุมและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

news630326

ข่าวสารกิจกรรม

ส่วนราชการของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงาน

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จัดมาตรการให้ทุกส่วนราชการทำความสะอาดภายในสำนักงานประตูทางเข้า – ออก ลิฟท์ โต๊ะทำงาน และห้องน้ำ ทุกวัน (ช่วงเช้าและบ่าย) เพื่อดำเนินการตามภารกิจควบคุมและป้องกันโรคของกรุงเทพมหานคร และช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019